סדר תיקון עוונות - תשובה גדולה
מהרב הגדול רבי יהודה פתיה' - עפ"י הארי ז"ל.
שער רוח הקודש-תיקון טז'-כב'.